ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    روشهای آماری در جغرافیا -1    کارشناسی
2    روشهای آماری در جغرافیا -2    کارشناسی
3    مبانی جغرافیای روستایی    کارشناسی
4    مبانی جغرافیای گردشگری    کارشناسی
5    جایگاه روستا در مطالعات برنامه ریزی منطقه ای    کارشناسی
6    کاربرد آمار واحتمالات در برنامه ریزی شهری    کارشناسی
7    توسعه پایدار روستایی    کارشناسی
8    گردشگری روستایی    کارشناسی
9    شهرنشینی ودگرگونی درنواحی روستایی    کارشناسی
10    روش تحقیق    کارشناسی
11    جغرافیای روستایی ایران    کارشناسی
12    جغرافیای اقتصادی ایران -1 کشاورزی    کارشناسی
13    اصول وروشهای برنامه ریزی روستایی    کارشناسی
14    برنامه ریزی روستائی درایران - معادل رساله    کارشناسی
15    اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای    کارشناسی
16    اقتصاد روستائی    کارشناسی
17    کارگاه برنامه ریزی روستائی    کارشناسی
18    تحلیل های آماری دربرنامه ریزی روستایی    کارشناسی ارشد
19    مدیریت راهبردی توسعه روستایی    کارشناسی ارشد
20    مدیریت توسعه پایدار اجتماعی واقتصادی مناطق روستایی    کارشناسی ارشد
21    تحلیل های آماری دربرنامه ریزی روستایی    کارشناسی ارشد
22    آمار کاربردی    کارشناسی ارشد
23    تحلیل راهبردی بازاریابی در توسعه کارآفرینی    دکتری (Ph.D)