لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    نقش گردشگری مذهبی در توسعه نواحی روستایی دارای بقاع متبرکه شهرستان مشهد            0000-00-00
2    ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح های هادی روستایی(مطالعه موردی: شهرستان خواف)    کارشناسی ارشد    هراتی, ام البنین    2012-02-07
3    بررسی و تحلیل نقش توسعه خدمات زیر بنایی در تثبیت جمعیت روستائی (نمونه موردی: دهستان صالحان بخش مرکزی شهرستان خمین)    کارشناسی ارشد    رضائی, ندا    2012-07-04
4    نقش دهیاران در توسعه گردشگری پایدار روستایی (مطالعه موردی روستاهای بخش طرقبه)    کارشناسی ارشد    سربرقی مقدم طرقبه, تکتم    2012-12-30
5    نقش شرکت های تعاونی روستایی زنان در توانمند سازی اعضاء    کارشناسی ارشد    شجاعی مقدم, الهام    2013-02-13
6    تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه اقتصاد روستایی با تا کید بر بقاع متبرکه (مطالعه موردی : روستاهای مسیر میقات الرضا در استان خراسان رضوی)    کارشناسی ارشد    محمودی, حمیده    2013-03-16
7    تحلیل اثرات اقتصادی،اجتماعی و اکولوژیکی کاشت پسته بر توسعه روستایی.(بخش مرکزی شهرستان سبزوار)    کارشناسی ارشد    علیزاده دولت آبادی, لیدا    2013-05-27
8    تحلیل عملکرد شهرهای کوچک در توسعه روستایی(مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان هرسین)    کارشناسی ارشد    اکبری, همایون    2013-09-18
9    بررسی تأثیر طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان قوچان).    کارشناسی ارشد    اسماعیلی, سمیه    2013-09-18
10    نقش مدیریت روستایی در توسعه کالبدی- فضایی روستاهای مقصد گردشگری با تأکید بر عملکرد دهیاران (مورد مطالعه: بخش احمدآباد شهرستان مشهد)    کارشناسی ارشد    رجبی جنبه دراز, سمیه    2013-12-07
11    تحلیل اثرات فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی(مطالعه موردی: بخش احمدآباد مشهد)    کارشناسی ارشد    نوراللهی, عفت    2014-03-17
12    بررسی نقش باغداری در توسعه اقتصادی نواحی روستایی (نمونه موردی:دهستان لیوان، شهرستان بندرگز(.    کارشناسی ارشد    عسکری, نجمه    2014-03-17
13    بررسی اثرات تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان گلمکان)    کارشناسی ارشد    اسماعیلی, مهناز    2014-09-29
14    بررسی اثرات کالبدی فیزیکی و زیست محیطی و تغییر کاربری اراضی گردشگری خانه های دوم در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود)    کارشناسی ارشد    عبداللهی, سمانه    2014-11-10
15    ارزیابی عملکرد دهیاری ها در توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستایی(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان گنبد کاووس)    کارشناسی ارشد    دست مرد, سعیده    2015-02-14
16    تحلیل اثرات مهاجرت مردان بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان در سکونتگاههای روستایی دارای نسبت جنسی پائین (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)    کارشناسی ارشد    وطن خواه نوغانی, آتنا    2015-05-18
17    تحلیل اثر اعتقادات دینی در تحقق توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی:دهستان اسحاق آباد در شهرستان نیشابور)    کارشناسی ارشد    شاهرخی کاخکی, سمانه    2015-06-16
18    امکان سنجی توسعه سرمایه گذاری واحدهای اقامتی گردشگری در شهر مشهد    کارشناسی ارشد    رضازاده, خدیجه    2015-06-16
19    نقش تنوع فعالیت های اقتصادی (زراعی و غیرزراعی) در آسیب پذیری و تاب آوری خانوارهای کشاورز روستایی در مواجهه با خشکسالی (منطقه مورد مطالعه: شهرستان چناران)    کارشناسی ارشد    حاجیان, نرگس    2015-11-17
20    امکان‌سنجی ورود گیاهان دارویی به الگوی کشت و ایجاد صنایع تبدیلی مرتبط (مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان چناران)    کارشناسی ارشد    افشار, زری    2015-12-13
21    نقش سازمان های مردم نهاد در توانمندسازی اجتماعی- اقتصادی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان رشتخوار).‏    دکتری (Ph.D)    جوانی, خدیجه    2015-12-23
22    تحلیل تغییر غیرمجاز کاربری های کشاورزی به گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود)    کارشناسی ارشد    فعال جلالی, امین    2016-09-19
23    بررسی و تحلیل اثرات تقسیمات سیاسی بر پایداری سکونتگاه¬های روستایی (مورد مطالعه : شهرستان فیروزه )    دکتری (Ph.D)    شمسایی, امین اله    2017-03-08
24    تحلیل اثرات اخلاق سبز بر رفتار مصرف کنندگان روستایی(سکونتگاههای روستایی شهرستان خواف)    کارشناسی ارشد    دلیرتیزابی, الهه    2017-04-24
25    تحلیل عوامل موثر بر تنوع معیشت غیرزراعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان باخرز)    کارشناسی ارشد    عبدالقادری, سلمان    2017-04-24
26    ارزیابی اثر بخشی طرح های اشتغال زایی کمیته امداد امام خمینی در توانمند سازی زنان سرپرست خانوار روستایی تحت پوشش.( منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان فریمان)    کارشناسی ارشد    سلیمی گل شیخ, معصومه    2017-05-22